13 – Lagerleitung und Bewachung

  1. DE - Lagerleitung und Bewachung 1:13
  2. DK - Lejrledelse og bevogtning 1:15
  3. EN - Camp heads and guards 1:38
  4. NL - Kampleiding en bewaking 1:13
  5. FR - Gestion du camp et surveillance 1:14
  6. PL - Kierownictwo i ochrona obozu 1:13